Car Rim汽车轮辋工业产品模型

Car Rim汽车轮辋工业产品模型

模型名称:Car Rim汽车轮辋工业产品模型

文件格式:

  • FBX
  • OBJ

已经分层,带材质贴图!

Car Rim汽车轮辋工业产品模型 Car Rim汽车轮辋工业产品模型 Car Rim汽车轮辋工业产品模型

分享到 :
相关推荐